Head
Dr. (Mrs) Poonam Prakash
B.Sc. (ZBC); M.Sc. (Chemistry) ; Ph.D;